TERMO-ELEKTRO-DUET
Doradztwo, Usługi Energo-Techniczne

Przeglądy i pomiary elektryczne – dlaczego je wykonujemy ?

podstawa prawna

 

Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych oraz instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku

 
 

Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynku obciąża:

·         Dostawcę energii elektrycznej w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych,

·         Właściciela lub zarządcę budynku w zakresie oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń zabezpieczających oraz uziemienia,

·         Użytkownika lokalu w zakresie łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, wyłączników ochronnych różnicowoprądowych oraz odbiorników energii elektrycznej, stanowiących wyposażenie lokalu.

 

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane w rozdziale Utrzymanie obiektów budowlanych nakłada na właściciela lub zarządcę obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku:

 

Art. 62. 1. (295)Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 

 

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 

 

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 

 
 

 

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;    

 
 

 

5. (303)Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. 

 
 

Każda instalacja elektryczna, podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, po każdej rozbudowie, remoncie, naprawie lub modernizacji i przebudowie, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie jej eksploatacji, powinna być poddana sprawdzeniom, czyli oględzinom, pomiarom i próbom. Zakres sprawdzeń odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych niskiego napięcia został określony w  Polskiej Normie PN-HD 60364-6:2008

 

Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i  piorunochronnych - na czym polega?

 

         Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych obejmuje następujące czynności:

·         Sprawdzanie instalacji elektrycznych  i piorunochronnych – są to wszelkie środki, którymi sprawdza się zgodność wykonania instalacji z wymaganiami polskich i europejskich dokumentów normatywnych;

·        Oględziny instalacji elektrycznych i piorunochronnych – to badanie instalacji elektrycznej za pomocą wszelkich zmysłów (bez użycia mierników i próbników), a więc pełna kontrola organoleptyczna, w celu sprawdzenia poprawności doboru i montażu;

·         Badanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych – to czynności mające sprawdzić skuteczność rozwiązań zastosowanych w instalacji; obejmują one pomiary elektryczne stwierdzające wartości parametrów, których nie można sprawdzić przez oględziny, a także próby za pomocą próbników (testerów), zakończone opracowaniem protokołów i raportów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Są to prace kontrolno-pomiarowe typu:

 

a)      pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie:

·       pomiar impedancji pętli zwarcia

b)      pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,

·       badanie wyłączników różnicowo-prądowych

c)      pomiary rezystancji izolacji obwodów,

d)      pomiary stanu instalacji odgromowych i uziomów:

·       pomiar rezystancji uziemienia

·       pomiar rezystywności gruntu

·       pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych

·       badanie ochronników przepięciowych

e)      pomiary ciągłości PE i małych rezystancji,

f)        badaniu skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska,

g)      badania separacji ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej,

 

h)      badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego,

i)        pomiary elektronarzędzi,

j)        inne pomiary elektryczne:

·      pomiary mocy, poboru energii

·       badanie obciążeń linii zasilających

 

k)      pomiary termowizyjne elementów instalacji elektrycznej

 

l)       pomiary natężenia oświetlenia ogólnego oraz stanowiskowego miejsc pracy

m)    badania i pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego

           

Nasza Firma – co oferujemy i czym dysponujemy

 

Nasza oferta pomiarowa

 

Firma „TERMO-ELEKTRO-DUET” Doradztwo, Usługi Energo-Techniczne wykonuje wszystkie powyżej wymienione badania i pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych i oświetleniowych oraz piorunochronnych.

 

 

Nasza wiedza, doświadczenie i uprawnienia

 

Nasza kadra posiada ukończone studia inżynierskie i wieloletnie doświadczenie zawodowe  

 

Posiadamy aktualne uprawnienia zawodowe dla elektryków i energetyków wymagane przy wykonywaniu pomiarów okresowych instalacji elektrycznej i piorunochronnej:

·       Świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru;

·       Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

 

 

Posiadane mierniki i przyrządy

 

Wszystkie pomiary wykonujemy na nowych i nowoczesnych miernikach firmy SONEL oraz FLIR, posiadających aktualne certyfikaty kalibracji oraz świadectwa wzorcowania:

·         Miernik parametrów instalacji – MPI-502

·         Miernik rezystancji izolacji – MIC-2500

·         Miernik rezystancji uziemień – MRU-200

·         Cyfrowy miernik cęgowy – CMP-400

·        Miernik natężenia oświetlenia – LXP-1

·         Kamera termowizyjna – FLIR E50

 

 a wyniki pomiarów przedstawiamy na protokołach sporządzonych przy pomocy programów komputerowych firmy DASL System, SONEL oraz FLIR, opracowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

 

Akty prawne i dokumenty normalizacyjne

 

1.     Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 (z poźn.zm.)

2.     Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z poźn.zm.)

3.     Rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. 844

4.     Rozporządzenia MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - Dz.U. nr 80 z 1999 r. poz. 912

5.     Rozporządzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby - Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 288

6.     Rozporządzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej - Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 287

7.     Rozporządzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz.U. nr 89 z 2003 r. poz. 828

8.     Rozporządzenia MGPiPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z poźn.zm.)

9.     Rozporządzenia MI z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 109 z 2004 r. poz.1156

10.   PN-HD-60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6. Sprawdzenie.

11.   PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

12.   PN-IEC 60050-195:2001 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa.

13.   PN-IEC 60050-826:2000 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

14.   PN-EN 61140:2003 (U) - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.

15.   PN-IEC 60038:1999 - Napięcia znormalizowane IEC.

16.   PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

17.   PN-EN 60446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi.

18.   PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

19.   PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Część 2: Symbole elementów, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego przeznaczenia.

20.   PN-EN 60073:2003 (U) - Zasady i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych.

21.   PN-EN 60417-1:2002 (U) - Symbole graficzne stosowane w urządzeniach. Część 1: Przegląd i zastosowanie.

22.   PN-IEC 742:1997 - Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa - Wymagania.

23.   PN-IEC 755+A1+A2:1996 - Wymagania ogólne dotyczące urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.

24.   PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

25.   PN-EN 60745-1:2006 - Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne. 

26.   PN-88/E-08400-10 - Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Badania kontrolne w  czasie eksploatacji.

27.   PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. (Dla instalacji oświetleniowych wykonanych wg nieobowiązującej już normy stosuje się odpowiednio PN-E-84/E-02033).

28.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.).

 

 

 
Audyty i świadectwa energetyczne
Termowizja budynków
Projekty i kosztorysy instalacji elektrycznych
Badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej
Pomiary natężenia oświetlenia
Naprawa i remonty instalacji elektrycznych
Strona głównaUsługiSklep internetowyKontakt z nami
mgr inż. Grzegorz Lewiński tel. 605-30-30-88