TERMO-ELEKTRO-DUET
Doradztwo, Usługi Energo-Techniczne

Świadectwa charakterystyki energetycznej

(Certyfikaty energetyczne)

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania certyfikatów charakterystyki energetycznej dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.          

Zgodnie z artykułem 5 Prawa Budowlanego świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić:

·           Dla każdego budynku oddawanego do użytkowania;

·           W przypadku zawarcia umowy przeniesienia własności budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku będącej samodzielną całością techniczno- użytkową, oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

·          W przypadku powstania stosunku najmu własności budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku będącej samodzielną całością techniczno-użytkową.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną.

Każdy inwestor jest zobowiązany dołączyć certyfikat energetyczny budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

 

Dla kogo świadectwa energetyczne?

Kończysz budowę domu, budynku, lokalu?
Sprzedajesz, wynajmujesz  dom, budynek, mieszkanie?


     Jeżeli na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco to od 01.01.2009 wg Prawa Budowlanego (Dziennik Ustaw z 1 września 2006 Nr 156 poz. 1118 art. 5) jesteś zobowiązany posiadać dla powyższego domu, budynku, lokalu świadectwo energetyczne.

 

Obiekty zwolnione z posiadania certyfikatu

Prawo Budowlane zwalnia niektóre typy obiektów z obowiązku sporządzenia 
świadectwa energetycznego:

·         Podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

·         Używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;

·         Przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;

·         Niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;

·         Przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;

·         Mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku

·         Wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 

Świadectwa energetyczne - adresaci oferty

Ofertę sporządzania świadectw/certyfikatów/paszportów energetycznych budynków, lokali kierujemy do:

·         Osób prywatnych;

·         Biur obrotu nieruchomości;

·         Deweloperów;

·         Zarządców nieruchomości.

 

Na cenę sporządzenia świadectwa energetycznego mają wpływ następujące czynniki:

·        Powierzchnia/kubatura budynku lub lokalu;

·        Różnorodność architektoniczna - wiele rodzajów przegród, skomplikowana siatka ścian i połaci dachu;

·       Jakość dokumentacji projektowej - braki projektowe powodują konieczność wykonania dodatkowych pomiarów i inwentaryzacji;

·       Wyposażenie techniczne - instalacja klimatyzacji, wiele źródeł ciepła;

·       Lokalizacja - konieczność dojazdu;

·       Zgodność z dokumentacją projektów - zmiany wprowadzone w trakcie budowy powodują większe nakłady pracy.           

        

Właściciel lub zarządca budynku w którym istnieje wspólna instalacja c.o dla wszystkich lokali ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.

Upomnij się o swoje świadectwo!

Certyfikaty wykonujemy w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Posiadamy uprawnienia oraz obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku.

UWAGA!  Do każdego certyfikatu energetycznego możemy wykonać podstawowe badanie termowizyjne po promocyjnych cenach

 

Projektowana charakterystyka energetyczna

·        Niezbędny składnik prawie każdego projektu budowlanego;

·       Prawidłowo wykonana zapewnia że budynek będzie spełniał wymagania    w zakresie energooszczędności;

·       Potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę.

Ta oferta jest skierowana szczególnie dla architektów i projektantów, a także inwestorów zainteresowanych tym aby ich przyszły budynek był zaprojektowany optymalnie pod kątem zużycia energii.

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w projekcie budowlanym powinna się znaleźć tzw. projektowana charakterystyka energetyczna.

Jej obliczenia powinny być wykonane zgodnie z metodologią sporządzania świadectw energetycznych. Jednak pamiętać należy że projektowana charakterystyka nie jest świadectwem energetycznym (które sporządza się po zakończeniu inwestycji) lecz częścią projektu budowlanego. Dlatego też świadectwo może się różnić od charakterystyki np. jeżeli podczas budowy zostały dokonane zmiany.

 

W charakterystyce powinny się znajdować między innymi następujące informacje:

·         Właściwości cieplne przegród zewnętrznych: ścian pełnych, dachów, stropodachów, drzwi, przegród przezroczystych;

·         Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami mającymi wpływ na właściwości cieplne oraz szczelność powietrzną budynku;

·          Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, chłodniczej;

·         Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

·         Dla budynków o powierzchni użytkowej większej od 1000 m2 analizę możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.


Zatem to na projektancie spoczywa obowiązek takiego zaprojektowania obiektu, aby zgodnie z określonymi w Warunkach Technicznych wymaganiami zużycie energii było na racjonalnie niskim poziomie. Mogę pomóc przygotować taką charakterystykę.

 

Projektowana charakterystyka energetyczna teraz również dla budynków jednorodzinnych

Od dnia 29.04.2012 obowiązuje zmienione Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.


      Zgodnie z tym rozporządzeniem w każdym projekcie (niezależenie od wielkości obiektu) musi się znaleźć charakterystyka energetyczna budynku. Powinna ona być sporządzona zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – a wiec zawierać obliczenia wskaźnika zużycia energii w kWh/m2/rok.
     Oprócz tego charakterystyka ta powinna zawierać następujące informacje:

·          Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku;

·          W przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych;

·         Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku;

·         Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.


Do tej pory przepisy związane z obowiązkiem sporządzania charakterystyki energetycznej w projekcie nie dotyczyły budynków o prostej konstrukcji np. jednorodzinnych. Wprowadzona 20.04.2012 nowelizacja rozporządzenia zmienia ten zapis – tak więc każdy projekt musi zawierać informacje na temat zużycia energii przez budynek. Jest to kolejny krok w kierunku budownictwa energooszczędnego ponieważ oprócz parametrów cieplnych przegród (współczynnik U) należy obowiązkowo określić wskaźniki energetyczne budynku – a więc zużycie energii EK i EP.

 

Audyt energetyczny


·         Niezbędne opracowanie aby uzyskać dotację na termomodernizację budynku

·         Analiza stanu istniejącego budynku i propozycja zmian

·         Podstawa do wykonania projektu budowlanego

 

Zgodnie z Ustawą Termomodernizacyjną, audytem energetycznym nazywamy opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt energetyczny stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego termomodernizacji.

 

Tyle mówi definicja, a przekładając to na język zrozumiały dla laika audyt to:

·         Analiza stanu istniejącego budynku, jego zużycia energii na różne cele (głównie ogrzewanie i przygotowywanie ciepłej wody);

·         Propozycja różnych ulepszeń zmierzających do ograniczenia zużycia energii;

·         Wybór optymalnego wariantu ulepszeń z uwzględnieniem możliwości finansowych inwestora.


Każdy audyt energetyczny który wykonuję jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym:

·         Właścicielowi budynku jako podstawa decyzji o podjęciu termomodernizacji;

·         Bankowi udzielającemu kredyt jako dowód, że inwestycja jest efektywna ekonomicznie, a więc nie budzi obaw co do spłaty kredytu;

·         Bankowi Gospodarstwa Krajowego jako podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej lub też innemu podmiotowi udzielającemu wsparcia finansowego;

·         Projektantowi jako założenia do projektu.

 


Dzięki wykonaniu audytu oraz skorzystaniu z premii termomodernizacyjnej pomimo tego, że spłacamy raty kredytu, skutki jego zaciągnięcia są nieodczuwalne finansowo, a nawet przynoszą korzyści w postaci zmniejszenia opłat za zużywaną energię. Wykonanie audytu energetycznego daje klientowi informacje na temat rzeczywistego stanu budynku i koniecznego zakresu jego termomodernizacji, a tym samym dobranie optymalnych nakładów finansowych dla uzyskania jak najlepszego wyniku dotyczącego oszczędności energii.

Audyty wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

Wymagane oszczędności dla premii termomodernizacyjnej

Jedną z informacji jakie otrzymuje się w wyniku obliczeń przeprowadzanych w audycie energetycznym jest wartość o jaką zmniejsza się roczne zapotrzebowanie na energię. Aby premia w ogóle mogła być przyznana należy uzyskać pewne minimalne oszczędności.

W przypadku dotyczącym zmniejszenia zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody wymagania te przedstawione są na schemacie poniżej.


 

Wysokość premii termomodernizacyjnej i remontowej

W przypadku premii termomodernizacyjnej jej wysokość to najmniejsza z kwot wyznaczonych jako:

 

·         20% wykorzystanej kwoty kredytu;

·        16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia;

·        Dwukrotność rocznych oszczędności kosztów energii wyznaczonych w audycie.

 


 
Audyty i świadectwa energetyczne
Termowizja budynków
Projekty i kosztorysy instalacji elektrycznych
Badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej
Pomiary natężenia oświetlenia
Naprawa i remonty instalacji elektrycznych
Strona głównaUsługiSklep internetowyKontakt z nami
mgr inż. Grzegorz Lewiński tel. 605-30-30-88