TERMO-ELEKTRO-DUET
Doradztwo, Usługi Energo-Techniczne
Oświetlenie

Stanowiące niezbędny czynnik umożliwiający widzenie, realizowane jest za pomocą elektrycznych urządzeń oświetleniowych. Właściwe oświetlenie wpływa zarówno na dobre samopoczucie i przyjemne odczucia człowieka w określonym pomieszczeniu, jak i na ograniczenie zmęczenia wzroku podczas wykonywania pracy. Jego rola jest więc bardzo ważna w kształtowaniu warunków pracy tak, aby wydajność pracy była możliwie najwyższa przy jednoczesnym ograniczeniu zmęczenia wzroku.


Korzyści wynikające z dobrego oświetlenia

·         Uzyskanie wyższego poziomu produkcji pod względem ilościowym i jakościowym

·         Zmniejszenie ryzyka wypadku

·         Ułatwienie właściwego rozróżniania barw

·         Zapobieganie potrzebie wytężania wzroku, a tym samym przedwczesnemu jego osłabieniu

·         Ułatwienie eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń produkcyjnych

·         Usprawnienie transportu wewnątrz zakładu.


Pomiary natężenia oświetlenia

Badania oświetlenia elektrycznego należą do czynności, które często towarzyszą pomiarom ochronnym instalacji elektrycznej. Badanie oświetlenia powinno być przeprowadzane po wykonaniu nowej instalacji, okresowo co 5 lat, lub w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości czy spełnione są wymagania normy.

Badania środowiskowe stanowisk pracy w zakresie natężenia oświetlenia w polu zadania i w polu bezpośredniego otoczenia (tzw. równomierność oświetlenia) wykonujemy zgodnie z normą PN-EN 12464-1.

Akty prawne, normy

 

 

     Oświetlenie miejsc pracy

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 26.2 „pracodawca, niezależnie od oświetlenia dziennego powinien zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z normami polskimi”).

·         PN-EN 12464 -1: 2012 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we    wnętrzach.

·         PN-EN 12464 -2: 2008 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy na zewnątrz.

·         PN-G 02600: 1996 Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych.

 
 

 

     Oświetlenie awaryjne

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje oświetlenia awaryjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi (Roz. 1, § 2, ust. 7). Zgodnie z tym rozporządzeniem wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) i muszą spełniać wymagania polskich norm (Roz.1, § 3, ust.2).

·         PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne

 

TERMINY

 

·         Natężenie oświetlenia (E) to stosunek strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię do pola tej powierzchni.

·         Jednostką natężenia oświetlenia jest  [lm/m2] czyli luks [lx].

·         Luminancja (L) to stosunek światłości elementu świecącego, odbijającego lub przepuszczającego światło w danym kierunku do pola powierzchni pozornej tego elementu.

·         Wskaźnik oddawania barw określa stopień zgodności barwy faktycznej z jej obrazem widzianym przy danym oświetleniu. Im niższa jest wartość Ra, tym gorzej oddawane są barwy oświetlanych przedmiotów

·         Luminancja opraw oświetleniowych ograniczanie olśnienia bezpośredniego lub pośredniego oznacza ograniczenie luminancji opraw oświetleniowych w strefie powyżej kąta 45o, mierząc od pionu. Kąt ten jest to kąt widzenia środka świetlnego oprawy położonej najdalej od obserwatora.

·         Ujednolicona ocena olśnienia zgodnie z tą metodą określenie stopnia olśnienia przykrego, powodowanego oprawami oświetleniowymi powinno być dokonywane przy użyciu wskaźnika UGR. Wyznaczana (w projekcie oświetleniowym) wartość UGR określana jest na podstawie wzoru (patrz norma PN-EN 12464 -1: 2012) .

·         Obszar zadania – obszar, w obrębie którego wykonywane jest zadanie wzrokowe.

·         Obszar bezpośredniego otoczenia – pas otaczający obszar zadania w obrębie pola widzenia.

·         Obszar tła – obszar sąsiadujący z obszarem bezpośredniego otoczenia.

 

Pomiary oświetlenia awaryjnego i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego


Kontrola prawidłowego działania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego polega na następujących czynnościach:

·        Kontrola dziennika przeglądów i napraw;

·        Sprawdzenie wielkości i rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych;

·         Sprawdzanie parametrów instalacji oświetlenia awaryjnego;

      ·    Badanie czasu przełączania oświetlenia na pracę                     awaryjną po zaniku zasilania podstawowego - pomiar             stoperem: na drodze ewakuacyjnej, w strefie otwartej,             w strefie wysokiego ryzyka;
       ·      Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego (pomiary                luksomierzem) oraz porównanie wyników z                              załączonymi do projektu wyliczonymi wartościami                    natężenia oświetlenia;
       ·      Sprawdzenie działania oświetlenia awaryjnego przez               wyłączenie zasilania w podrozdzielniach oświetlenia                 podstawowego na czas 2h, wyłączenie zasilania                     głównego lub poprzez wyłącznik pożarowy w obiekcie;
       ·      Sprawdzenie rozmieszczenia opraw oświetlenia                       awaryjnego, tzn. czy oprawy awaryjne z własnym                   zasilaniem nie znajdują się w miejscach narażonych na             oddziaływanie temperatury < 50C;
       ·      Sprawdzenie oświetlenia w strefach szczególnych                    wymagających oświetlenia awaryjnego.


      Poniżej dodatkowy zakres w systemach z centralnym zasilaniem:

       ·      Sprawdzenie, czy w pracy awaryjnej spełnione są                    warunki sieci IT;
       ·      Sprawdzenie, czy są zainstalowane urządzenia                        testująco-kontrolne wymienione i czy są wyświetlane                komunikaty o awariach;
       ·       Badanie stanu baterii.

 

Dla inwestorów wykonujemy kosztorysy ofertowe na podstawie aktualnie obowiązujących
norm i stawek godzinowych programem Norma Pro.


 
Audyty i świadectwa energetyczne
Termowizja budynków
Projekty i kosztorysy instalacji elektrycznych
Badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej
Pomiary natężenia oświetlenia
Naprawa i remonty instalacji elektrycznych
Strona głównaUsługiSklep internetowyKontakt z nami
mgr inż. Grzegorz Lewiński tel. 605-30-30-88